Ưu tiên phục vụ trẻ nhỏ trước và đừng bắt chúng phải chờ đợi quá lâu

Ưu tiên phục vụ trẻ nhỏ trước và đừng bắt chúng phải chờ đợi quá lâu