Luôn quan tâm khách hàng nhưng không được làm phiền họ

Luôn quan tâm khách hàng nhưng không được làm phiền họ