Đừng tự ý phục vụ những loại nước ngọt khi khách hàng không gọi

Đừng tự ý phục vụ những loại nước ngọt khi khách hàng không gọi