Bảng mô tả công việc kế toán trong kinh doanh nhà hàng

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NHÀ HÀNG

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

Chức danh            Kế toán nhà hàng Thời gian làm việc
Bộ phận            Phòng TCKT Ca
Quản lý trực tiếp            Kế toán trưởng Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp            Giám đốc  

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện công tác kế toán liên quan đến quản lý hàng hoá và tài sản./.

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt Nhiệm vụ Khái quát công việc
1 Theo dõi hàng hoá xuất nhập –            Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.-            Nhập các chứng từ vào phần mềm hàng ngày.

–            Nhắc nhở các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn.

–            Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của công ty.

–            Lưu trữ các chứng từ xuất/nhập.

–            Báo cáo kịp thời GD các trường hợp xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán.

2 Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào –            Nhận các báo giá của nhà cung cấp.-            Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp.

–            Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp.

–            Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài.

3 Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng –            Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định của bar.-            Xem xét số lượng đặt hàng yêu cầu so với số lượng đặt hàng max đã quy định.

–            Báo cáo và có hướng xử lý với GD về các trường hợp không thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng.

4 Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập tồn –            Định kỳ kiểm tra 2 mặt hàng / tuần theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho.-            Hàng tháng, kết hợp cùng thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho, bếp, bar và báo cáo Giám đốc.
5 Phối hợp kế toán thanh toán cho nhà cung cấp –            Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc xem xét các số liệu nhập hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.
6 Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ –            Theo dõi số lượng tài sản, công cụ mua về và nhập vào phần mềm.-            Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc thanh toán cho nhà cung cấp.

–            Theo dõi số lượng tài sản tăng giảm định kỳ hàng tháng.

–            Kết hợp phòng nhân sự để đánh giá số liệu công cụ hư hỏng hàng tháng và trừ vào quỹ phí dịch vụ.

–            Tổ chức việc quản lý tài sản cố định, các máy móc, công cụ quan trọng như dán nhãn, theo dõi chi phí .

–            Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng.

–            Theo dõi hoạt động xây dựng cơ bản.

 

7 Thực hiện công việc khác do KTT phân công

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch công việc ngày.

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

Kinhdoanhnhahang.vn, Ngày    tháng   năm 20..

Kế toán nhà hàng Kế toán trưởng Phòng HCNS Giám đốc