Bảng mô tả công việc nhân viên mua hàng

Nhân viên mua hàng là người chịu trách nhiệm tìm nguồn hàng, mua bán hàng hóa của một nhà hàng, công ty.

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN MUA HÀNG

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

           NV mua hàng

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

           Bộ phận mua hàng

Ca

 

Quản lý trực tiếp

           Giám đốc điều hành

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

          

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý mọi hoạt động mua hàng của công ty./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải công việc

1

Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp

   Tìm kiếm nhà cung cấp mới, luôn đảm bảo số lượng nhà cung cấp đã đánh giá và sẵn có trong danh mục nhà cung ứng là 3.

   Đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chuẩn của công ty.

   Trình hồ sơ đánh giá cho Giám đốc công ty xem xét và phê duyệt.

   Soạn thảo Hợp đồng mua hàng trong nước, hỗ trợ Giám đốc công ty trong việc xem xét và đánh giá hợp đồng cung ứng.

   Lưu giữ toàn bộ hồ sơ đánh giá nhà cung ứng.

   Theo dõi, cập nhật danh mục nhà cung ứng chính thức theo quy định của công ty.

 

2

Khảo sát giá cả thị trường

   Định kỳ 2 tuần/lần khảo sát giá cả thị trường với các loại hàng thường xuyên biến động về giá.

   Báo cáo GD kết quả khảo sát vào ngày 2 và ngày 17 hàng tháng.

 

3

Thực hiện thủ tục mua hàng

   Nhận phiếu yêu cầu mua hàng của các bộ phận.

   Thực hiện thủ tục gọi hàng cho nhà cung cấp đối với mặt hàng rau, hải sản tươi sống…

   Lập trình duyệt mua hàng và đề nghị tạm ứng mua hàng đối với các loại hàng hoá khác.

   Theo dõi quá trình giao hàng cho các bộ phận liên quan.

   Nhận các chứng từ giao hàng và chuyển cho kế toán mua hàng vào 9h sáng ngày hôm sau..

   Định kỳ hàng tháng đánh giá các nhà cung cấp, báo cáo Giám đốc kết quả đánh giá và đề xuất biện pháp thích hợp nhằm cải tiến hoạt động mua hàng.

 

4

Trực tiếp mua hàng ngàoi với các mặt hàng phát sinh

   Trực tiếp đi mua hàng ngoài với các mặt hàng nhà cung cấp không giao hàng tại nhà hàng.

   Hàng tuần báo cáo tổng hợp các mặt hàng phải mua ở ngoài và để xuất hướng giải quyết để nâng cao hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí.

 

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Stt

Giờ

Nội dung công việc

1

Đầu giờ

   Nhận lại các phiếu yêu cầu mua hàng từ thu ngân, kiểm tra việc gọi hàng.

   Giao chứng từ mua hàng cho kế toán nhà hàng vào 9h

 

2

Trong giờ

   Trực tiếp nhận hàng mua hàng ngày.

   15h nhận các phiếu yêu cầu mua hàng bổ sung và tổ chức thực hiện.

   Thực hiện các công việc mua hàng khác.

 

3

Cuối giờ

   Kiểm tra việc thực hiện mua hàng bổ sung.

 

 

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2014

Phụ trách mua hàng

 

 

 

 

 

 

Phòng HCNS

Giám đốc