Bảng mô tả công việc tổ trưởng tổ phục vụ trong kinh doanh nhà hàng, quán cafe

Các tổ trưởng cũng đóng vai trò quan trọng không kém gì quản lý nhà hàng. Và họ cũng có những công việc riêng mang tính qua định, tìm hiểu xem sao nhé.

BNG MÔ T CÔNG VIC TỔ TRƯỞNG TỔ PHỤC VỤ

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

Chức danh           Tổ trưởng tổ phục vụ Thời gian làm việc
Bộ phận            Bàn Ca
Quản lý trực tiếp            Quản lý nhà hàng Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp            Giám đốc  

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Đảm bảo nhân viên phục vụ ,dụng cụ phục vụ các khu vực , làm việc sạch sẽ và phục vụ một cách hiệu quả cho nhà hàng . Phân công nhân viên .Báo cáo tình hình hoạt động trong ngày trực tiếp với quản lý.

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt Nhiệm vụ Khái quát công việc
1 Chuẩn bị các công việc vào ca –            Cùng các nhân viên khác thực hiện công việc chuẩn bị vào ca.-            Phân công NV thực hiện công việc chuẩn bị.

–            Kiểm tra công việc chuẩn bị trước giờ phục vụ.

2 Quản lý toàn bộ nhân viên thuộc tầng phụ trách –          Quản lý toàn bộ nhân viên phục vụ tại khu vực phụ trách.-          Điều động nhân viên phục vụ thực hiện công việc.
4 Quản lý các công cụ làm việc của nhà hàng –          Theo dõi việc sử dụng các công cụ trong giờ làm việc.-          Kiểm tra các máy móc, thiết bị thuộc khu vực phụ trách trước khi vào ca.

–          Đề xuất ngay các trường hợp phải sửa chữa cho quản lý và chuyển cho bảo trì.

–          Lập các phiều đề nghị xuất kho cho quản lý duyệt và tổ chức nhận hàng tại kho.

5 Trực tiếp thực hiện công việc Waiter trong các trường hợp cụ thể –          Theo bảng mô tả công việc của waiter, food runner
6 Thực hiện công việc kết thúc ca và báo cáo –         Báo cáo công việc hàng ngày vào cuối buổi cho quản lý nhà hàng và các công việc đột xuất khác.-         Kiểm tra toàn bộ các công việc kết thúc ca của tầng phụ trách.

–         Tổ chức giao ca cho ca sau.

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo bảng mô tả công việc của waiter

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của nhà hàng .

Kinh doanh nhà hàng, Ngày    tháng   năm 20

NV thu ngân Quản lý NH Phòng HCNS Giám đốc

}