Marketing-7P-of-Burger-King (6)

John W.Chisley - Giám đốc Điều hành của Burger King

John W.Chisley – Giám đốc Điều hành của Burger King