Đại tá Sanders, con đường từ nhân viên chào hàng đến ông chủ đế chế KFC 1