Đặng Sỹ Hiệp – Chủ quán The JaMocha: “Kinh doanh cần có lối đi riêng”

The JaMocha