Đặng Sỹ Hiệp – Chủ quán Ja-Mocha: “Kinh doanh không chỉ đáp ứng nhu cầu thì trường mà cần có lối đi riêng “

jamocha