image009

Thái độ nhân viên rất quan trọng trong sự phát triển của một cửa hàng