File quản lý công cụ dụng cụ trong nhà hàng, quán ăn, quán cafe

Quản lý nhà hàng, quán ăn luôn cần sự chính xác và quản lý thật chi tiết nhằm tránh những thất thoát công cụ dụng cụ hoặc các vấn đề phát sinh ngoài tầm kiểm soát, File quản lý công cụ dụng cụ trong nhà hàng, quán ăn, quán cafe với các nội dung rất cơ bản có thể đem lại cho chủ nhà hàng góc nhìn tổng quan nhất.

[Tải tại đây]

Cho phép quản lý CCDC đầu kỳ chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng

  • Khai báo và theo dõi CCDC chưa phân bổ hết giá trị vào chi phí sản xuất, kinh doanh tại các kỳ kế toán trước
  • Theo dõi CCDC chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng trong trường hợp nhiều phòng ban, bộ phận cùng sử dụng một CCDC
  • Doanh nghiệp có thể lựa chọn kiểu phân bổ phù hợp với giá trị và thời gian sử dụng của từng CCDC: Phân bổ 1 lần, Phân bổ 2 lần, Phân bổ nhiều lần…
  • Theo dõi giá trị CCDC chưa được phân bổ, số kỳ phân bổ còn lại của CCDC, giá trị CCDC phân bổ cho từng kỳ kế toán…

Cho phép quản lý CCDC biến động trong kỳ chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng

  • Ghi tăng CCDC trong các trường hợp: Xuất kho CCDC đưa vào sử dụng hoặc mua CCDC sử dụng ngay tại các bộ phận, phòng ban …
  • Điều chuyển CCDC khi có sự thay đổi bộ phận, phòng ban sử dụng: khi đó chi phí còn lại chưa phân bổ của CCDC sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ chi tiết theo phòng ban, bộ phận mà CCDC được điều chuyển đến
  • Điều chỉnh lại giá trị CCDC trong các trường hợp: đánh giá lại, sửa chữa lớn làm tăng giá trị của CCDC, lắp thêm bộ phận CCDC, tháo dỡ bộ phận CCDC
  • Khai báo số lượng và giá trị CCDC báo mất, báo hỏng chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận
  • Trong trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý các CCDC đã thanh lý, báo mất, báo hỏng hoặc hết giá trị sử dụng, chương trình cho phép ghi giảm các CCDC này đồng thời phân bổ toàn bộ giá trị còn lại của CCDC bị ghi giảm vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ ghi giảm
  • Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ đang sử dụng vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo từng bộ phận, phòng ban sử dụng, hoặc phân bổ chi tiết cho từng Hợp đồng, Đối tượng tập hợp chi phí…