Kinh doanh nhà hàng, làm gì khi khách hàng củ chuối 1