Man-and-money

Tính toán như dự kiến chỉ 6 tháng sẽ hoàn vốn