Nhà hàng dù được thiết kế hoàn hảo sẽ vẫn luôn có một chiếc bàn ở vị trí xấu 2