Khi bắt đầu kinh doanh không nhất thiết phải mở quán lớn mới đắt khách 2