Quy chế tổ chức bộ máy quản trị trong công việc kinh doanh nhà hàng

Với mục tiêu đưa ra những góc nhìn tổng quát cho các chủ nhà hàng đang gặp vướng mắc trong quá trình xây dựng nhà hàng từ quá trình cơ cấu tổ chức, đến phân chia nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận. Kinhdoanhnhahang.vn hy vọng bộ quy chế tổ chức quản trị trong kinh doanh nhà hàng sẽ giúp các chủ nhà hàng phần nào trong công việc quản trị của mình.

1. Sơ đồ tổ chức bộ phận quản lý nhà hàng

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Quản lý nhà hàng

1. Chức danh
 • Quản trị nhà hàng
2. Phòng ban
 • Bộ phận quản lý nhà hàng
3. Người quản lý trực tiếp
 • Giám đốc nhà hàng
4. Nhiệm vụ
 • Theo dõi nhân sự trực thuộc, đề xuất tuyển dụng và cùng với phòng nhân sự tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
 • Tổ chức huấn luyện, kèm cặp nhân viên mới và đào tạo huấn luyện định kỳ theo quy định nhà hàng.
 • Đánh giá nhân viên thử việc và ra quyết định ký, hoặc không ký hợp đồng chính thức với nhân viên đã qua thời gian thử việc.
 • Tổ chức phân công công việc cho các nhân viên cấp dưới trong phạm vi quản lý.
 • Tổ chức đánh giá công việc của toàn bộ nhân viên hàng tháng.
 • Giải quyết các công việc phát sinh, các yêu cầu của khách mà NV không giải quyết được trong quá trình phục vụ khách.
 • Thực hiện nhiệm vụ phục vụ khách hàng như nhân viên phục vụ trực tiếp khi có yêu cầu của cấp trên.
 • Tập hợp và báo cáo Giám đốc điều hành các ý kiến phản ánh của khách hàng
 • Phối hợp với GĐ Nhà hàng thực hiện hoạt động marketing theo chương trình của nhà hàng.
 • Báo cáo công việc hàng ngày vào cuối buổi cho Giám đốc điều hành và các công việc đột xuất khác, báo cáo công tác tuần vào cuối tuần.
 • Lập kế hoạch công tác tuần, tháng và chuyển kế hoạch cho Giám đốc điều hành.
 • Quản lý toàn bộ tài sản được giao bao gồm: Định kỳ tổ chức kiểm tra toàn bộ dụng cụ, đề xuất sửa chữa, thay thế…
 • Đề xuất các sáng kiến để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.
5. Quyền hạn
 • Được quyền ra quyết định tiếp nhận nhân viên (trừ cấp tổ trưởng trở lên).
 • Đánh giá mức độ hoàn thành công việc toàn bộ nhân viên trong bộ phận quản lý nhà hàng.
 • Đề xuất chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên trực thuộc.
 • Toàn quyền điều động nhân viên trong bộ phận quản lý nhà hàng.
 • Được quyền áp dụng hình thức nhắc nhở và cảnh cáo đối với nhân viên.
 • Được quyền cho nhân viên nghỉ việc riêng nhưng không quá 03 ngày/tháng.
 • Được quyền cho nhân viên nghỉ phép nhưng không quá 02 ngày/tháng.
6. Người ủy nhiệm khi vắng mặt
 • Trợ lý quản lý nhà hàng
 • Giám sát nhà hàng

2.2. Trợ lý quản lý nhà hàng

1.Chức danh
 • Trợ lý quản lý nhà hàng
2.Phòng ban
 • Bộ phận quản lý nhà hàng
3. Người quản lý trực tiếp
 • Quản lý nhà hàng
4. Nhiệm vụ
 • Lập phân ca tuần cho các tổ trưởng.
 • Quản lý hồ sơ đánh giá công việc tuần/tháng.
 • Giám sát công việc của các bộ phận.
 • Đôn đốc, hỗ trợ NV phục vụ các bàn đã được khách đặt hàng từ trước hoặc các phòng VIP.
 • Thay mặt quản lý nhà hàng giải quyết công việc theo uỷ quyền hoặc khi quản lý nhà hàng vắng mặt.
 • Lập báo cáo công việc ngày, tuần cho quản lý nhà hàng.
 • Thực hiện đầy đủ các quy định của công ty liên quan đến quy định về tiếp nhận và xử lý thông tin, lập kế hoạch và báo cáo nội bộ.
5. Quyền hạn
 • Kiểm tra hoạt động của tất cả các vị trí trong bộ phận quản lý nhà hàng.
 • Được quyền yêu cầu NV dừng thực hiện công việc nếu không đúng theo quy định.
 • Trường hợp thay mặt quản lý nhà hàng điều hành thì được thực hiện các quyền của quản lý nhà hàng.
6. Người ủy nhiệm khi vắng mặt
 • Giám sát nhà hàng

2.3. Giám sát nhà hàng

1.Chức danh
 • Giám sát nhà hàng
2.Phòng ban
 • Bộ phận quản lý nhà hàng
3. Người quản lý trực tiếp
 • Quản lý nhà hàng
4. Nhiệm vụ
 • Kiểm tra công việc chuẩn bị mở ca và đóng ca của tất cả các bộ phận thuộc quyền quản lý hàng ngày.
 • Kiểm tra việc phục vụ khách hàng của các phòng VIP.
 • Kiểm tra hoạt động bộ phận lễ tân.
 • Ghi nhận đầy đủ nội dung kiểm tra vào sổ và báo cáo các thông tin không đảm bảo tiêu chuẩn cho quản lý nhà hàng trong ngày.
 • Lập báo cáo công việc ngày, tuần cho quản lý nhà hàng.
 • Thực hiện đầy đủ các quy định của công ty liên quan đến quy định về tiếp nhận và xử lý thông tin, lập kế hoạch và báo cáo nội bộ.
 • Thực hiện nhiệm vụ phục vụ khách hàng như nhân viên phục vụ trực tiếp khi có yêu cầu của cấp trên.
5. Quyền hạn
 • Kiểm tra hoạt động của tất cả các vị trí trong bộ phận quản lý nhà hàng.
 • Được quyền yêu cầu NV dừng thực hiện công việc nếu thực hiện không đúng theo quy trình, quy định của công ty
 • Lập biên bản đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của công ty và đề xuất khen thưởng các trường hợp thực hiện khá giỏi trở lên.
6. Người uỷ nhiệm khi vắng măt
 • Trợ lý quản lý nhà hàng.

2.4. Tổ trưởng tổ bảo vệ

1.Chức danh
 • Tổ trưởng bảo vệ
2.Phòng ban
 • Tổ bảo vệ (trực thuộc bộ phận quản lý nhà hàng)
3. Người quản lý trực tiếp
 • Quản lý nhà hàng
4. Nhiệm vụ
 • Lên lịch phân ca làm việc cho nhân viên hàng tuần;
 • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện giờ giấc làm việc của nhân viên trong bộ phận;
 • Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ tài liệu của tổ bảo vệ;
 • Trực tiếp bắt giữ và lập biên bản các trường hợp phá hoại, trộm cắp, lừa đảo, gây rối trật tự… trong địa bàn quản lý;
 • Trực tiếp liên hệ giải quyết công việc và quan hệ với chính quyền địa phương về các lĩnh vực an ninh, trật tự tại khu vực bảo vệ;
 • Kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công ty về các vụ việc liên quan đến công tác an ninh trật tự;
 • Hướng dẫn, nhắc nhở nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các quy định liên quan;
 • Giải quyết kịp thời các trường hợp vướng mắc trong quá trình phục vụ khách;
 • Đánh giá ý thức làm việc của nhân viên, đề xuất chế độ thưởng phạt, kỷ luật nhân viên, tăng, giảm lương… đối với nhân viên cho Ban Giám đốc;
 • Thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của nhà hàng khi thực hiện công việc như một nhân viên bảo vệ;
 • Thực hiện các công việc khác do quản lý nhà hàng giao.
5. Quyền hạn
 • Đánh giá công việc nhân viên trực thuộc.
 • Toàn quyền điều động công việc hàng ngày/tuần.
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật với nhân viên trực thuộc.
 • Quản lý toàn bộ tài sản, hồ sơ trong bộ phận (kiểm tra định kỳ hàng tuần, đề xuất sửa chữa – thay thế).
6. Người uỷ nhiệm khi vắng mặt
 • Nhân viên bảo vệ, nhưng phải báo cáo quản lý nhà hàng biết.

2.5. Nhân viên an ninh

1. Chức danh
 • Nhân viên bảo vệ an ninh
2. Phòng ban
 • Tổ bảo vệ (trực thuộc bộ phận quản lý nhà hàng)
3. Người quản lý trực tiếp
 • Tổ trưởng bảo vệ
4. Nhiệm vụ
 • Lập sổ theo dõi tài sản, vật tư, hàng hoá xuất nhập ra khỏi nhà hàng. Sổ theo dõi tài sản xuất nhập gồm các cột sau: ngày, người giữ tài sản, tên tài sản, qui cách, đơn vị, số lượng, nhập/xuất, ghi chú.
 • Ghi sổ sách chính xác các trường hợp xuất nhập vật tư, hàng hoá ra khỏi nhà hàng. Mọi tài sản xuất ra khỏi nhà hàng phải có phiếu xuất hoặc giấy đồng ý cho xuất của Ban Giám đốc, TP HCNS. Trường hợp xuất không có giấy (đột xuất) thì người xuất phải ký vào cột ghi chú sổ theo dõi xuất nhập tài sản.
 • Bảo vệ an ninh trật tự cho nhà hàng.
 • Hàng tuần, bảo vệ lập báo cáo nhập xuất tài sản trong nhà hàng chuyển Tổ trưởng bảo vệ kiểm tra, sau đó báo cáo cho TP HCNS.
 • Khi khách đến liên hệ giao dịch. Bảo vệ hỏi rõ lai lịch của khách sau đó liên hệ văn phòng hoặc người cần gặp. Nếu bộ phận văn phòng nhà hàng đồng ý tiếp thì bảo vệ đề nghị khách đăng ký và xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào nhà hàng.
 • Khi có thư báo, bưu phẩm, quà tặng. Nhân viên bảo vệ nhận từ tay người đưa đến đồng thời chuyển ngay đến bộ phận văn thư của nhà hàng xử lý.
 • Trường hợp bảo vệ được phân công làm ca, hoặc đổi cho người khác thì phải chuyển giao đầy đủ các sổ ghi chép trên đây, chìa khoá, phương tiện làm việc v.v.
 • Quản lý chìa khoá các bộ phận, chìa khoá chính, ghi rõ số khoá đã bàn giao trong sổ trực ban khi được phân công.
 • Không tự ý bỏ vị trí gác, trực, không lơ là chây lười, không ngủ trong giờ làm việc, không hút thuốc và sử dụng các chất ma túy, không đánh bài bạc trong giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc. Bảo vệ không đọc báo trong giờ làm việc, không làm ảnh hưởng đến CNV bộ phận khác đang làm việc.
 • Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng phân công.
5. Quyền hạn
 • Đề xuất các phương pháp cải tiến họat động của mình và các bộ phận liên quan.
6. Người uỷ nhiệm khi vắng mặt
 • Nhân viên bảo vệ

2.6. Nhân viên bảo vệ trông giữ xe ô tô

1.Chức danh
 • Nhân viên bảo vệ
2.Phòng ban
 • Tổ bảo vệ (trực thuộc bộ phận quản lý nhà hàng)
3. Người quản lý trực tiếp
 • Tổ trưởng bảo vệ
4. Nhiệm vụ
 • Lập sổ danh sách các ô tô do công ty lưu giữ gồm các nội dung sau: ngày, biển số xe, loại xe, tình trạng, giờ vào, lái xe ký tên, giờ ra, lái xe ký tên.
 • Khi lái xe giao xe, kiểm tra xe, yêu cầu lái xe ký nhận vào sổ theo dõi.
 • Trong quá trình giữ xe, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho xe, trường hợp có phát sinh phải báo về Tổ trưởng bảo vệ xin ý kiến giải quyết.
 • Khi lái xe đến nhận xe, yêu cầu lái xe ký vào sổ trước khi cho xe xuất bến
 • Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác bảo vệ nói chung, theo lệnh điều động của tổ trưởng.
5. Quyền hạn
 • Đề xuất các phương pháp cải tiến họat động của mình và các bộ phận liên quan.
6. Người uỷ nhiệm khi vắng mặt
 • Nhân viên bảo vệ

2.7. Nhân viên bảo vệ giữ xe máy

1. Chức danh
 • Nhân viên bảo vệ giữ xe máy
2. Phòng ban
 • Tổ bảo vệ (trực thuộc bộ phận quản lý nhà hàng)
3. Người quản lý trực tiếp
 • Tổ trưởng tổ bảo vệ
4. Nhiệm vụ
 • Nhận xe của khách, ghi vé xe và chuyển vé cho khách.
 • Sắp xếp xe vào đúng ví trí.
 • Trong quá trình sắp xếp xe phải đảm bảo xe của khách không bị hư hại.
 • Không được lấy bất cứ đồ dùng của khách hoặc tự ý di chuyển các vật dụng trên xe.
 • Tuyệt đối không thu tiền của khách.
 • Khi khách ra, kiểm tra số phiếu xe, dắt xe chuyển cho khách và thu lại vé xe.
 • Hỗ trợ bảo vệ an ninh thực hiện công việc.
 • Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác bảo vệ nói chung, theo lệnh điều động của tổ trưởng.
5. Quyền hạn
 • Đề xuất các phương pháp cải tiến họat động của mình và các bộ phận liên quan.
6. Người uỷ nhiệm khi vắng mặt
 • Nhân viên bảo vệ

2.8. Tổ trưởng bộ phận lễ tân và nhân viên lễ tân

1. Chức danh
 • Nhân viên lễ tân
2. Phòng ban
 • Bộ phận quản lý nhà hàng
3. Người quản lý trực tiếp
 • Quản lý nhà hàng
4. Nhiệm vụ
 • Tiếp đón khách tại khu vực cửa ra vào.
 • Tư vấn cho khách về các vị trí trong nhà hàng.
 • Dẫn khách vào bàn hoặc lên phòng.
 • Chuyển giao khách cho NV phục vụ.
 • Tiếp nhận các thông tin đặt bàn và thực hiện theo quy định đặt bàn.
 • Thực hiện đúng quy định và hướng dẫn giao tiếp, vệ sinh và hính thức cá nhân của nhà hàng.
 • Cuối ngày tập hợp các bill xanh của Tổ trưởng các tầng, tổng hợp và báo cáo quản lý nhà hàng.
5. Quyền hạn
 • Đề xuất các phương pháp cải tiến họat động của mình và các bộ phận liên quan.
6. Người uỷ nhiệm khi vắng mặt
 • Uỷ quyền cho nhân viên khác khi vắng mặt

2.9. Tổ trưởng phục vụ bàn

1. Chức danh
 • Tổ trưởng phục vụ
2. Phòng ban
 • Bộ phận quản lý nhà hàng
3. Người quản lý trực tiếp
 • Quản lý nhà hàng
4. Nhiệm vụ
 • Trực tiếp tiếp khách, tư vấn có món ăn, đồ uống và ghi order, thực hiện việc thanh toán với khách hàng.
 • Phân công công việc cho nhân viên (nếu làm đầu ca).
 • Điều động nhân viên phục vụ thực hiện công việc.
 • Đánh giá công việc nhân viên trong ngày trong khu vực được phân công.
 • Báo cáo ngay các tình huống không thể giải quyết cho quản lý nhà hàng.
 • Hướng dẫn, kèm cặp nhân viên thực hiện theo đúng quy trình của nhà hàng.
 • Thực hiện toàn bộ công việc như một nhân viên phục vụ và theo quy trình phục vụ khi trực tiếp phục vụ khách.
 • Báo cáo công việc hàng ngày vào cuối buổi cho quản lý nhà hàng và các công việc đột xuất khác.
5. Quyền hạn
 • Đánh giá công việc nhân viên trực thuộc.
 • Toàn quyền điều động công việc hàng ngày/tuần.
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật với nhân viên trực thuộc.
 • Quản lý toàn bộ tài sản, hồ sơ trong bộ phận (kiểm tra định kỳ hàng tuần, đề xuất sửa chữa – thay thế).
6. Người uỷ nhiệm khi văng mặt
 • Khi vắng mặt phải báo cho quản lý hoặc trợ lý quản lý nhà hàng biết để sắp xếp

2.10. Nhân viên phục vụ bàn

1.Chức danh
 • NV phục vụ bàn
2.Phòng ban
 • Bộ phận quản lý nhà hàng
3. Người quản lý trực tiếp
 • Tổ trưởng phục vụ
4. Nhiệm vụ
 • Chuẩn bị bàn, vệ sinh khu vực được phân công khi vào ca hoặc khi khách ăn xong theo hướng dẫn chuẩn bị bàn.
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về món ăn…
 • Trực tiếp phục vụ món ăn, đồ uống cho khách.
 • Chuyển đồ dơ từ bàn ra khu vực quy định.
 • Theo dõi thời gian đáp ứng đồ ăn thức uống của các bếp, bar trong các order của những bàn mình đang trực trong suốt thời gian phục vụ.
 • Trực tiếp hỗ trợ khách hàng như bổ sung thêm trà, rót bia, rượu, thay bát, đĩa thường xuyên trong suốt thời gian phục vụ.
 • Mỉm cười và Chào tạm biệt tất cả khách.
 • Thực hiện đúng quy định của công ty về vệ sinh và hình thức cá nhân, thái độ giao tiếp và phương pháp phục vụ.
 • Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng phân công.
5. Quyền hạn
 • Đề xuất các phương pháp cải tiến họat động của mình và các bộ phận liên quan.
6. Người uỷ nhiệm khi vắng mặt
 • Uỷ quyền lại cho NV phụ bàn

if (document.currentScript) {